کنسانتره متوسط شیر

13,700 تومان

تعداد:
مقایسه

توضیحات

ماده مغذی استارتر سوپر شیر پرشیر متوسط شیر پروای آغازین پروای پایانی پروای معمولی
پروتئین خام 19/20 18/5-19 16/5-5 14-14/5 16-16/5 14-14/5 12-13
انرژی خالص شیردهی - 1/8 1/7 1/65/5 - - -
انرژی قابل متابولیسم 3 - - - 2/65 2/75 2/5
الیاف حاصل از شوینده خنثی 12-13 15-16 20-22 24-26 21-23 17-19 31-33
فیبرخام 4/2 4,5 6 6/5 5/5 4/8 10
پروتئین عبوری - 32-34 30-32 26-28 - - -
کلسیم 0/8-1 0/8-1 0/8-1 0/8-1 1-1/2 1-1/2 0/8-1
فسفر 0/4 0/5 0/6 0/6 0/6 0/4 0/6
منیزیوم 0/2 0/3 0/3 0/3 0/3 0/2 0/3