بازدید فرماندار محترم شهرستان قیدار از کارخانه دامپروران

X